Code of Conduct

Code of Conduct

Code of conduct

ESIPUHE

Ponsse-konserni (jäljempänä ”Ponsse”) on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kestävällä ja vastuullisella tavalla. Tämä eettinen toimintaohje (”Toimintaohje”) saa vahvan tuen yhtiömme arvoista: rehellisyys, innovatiivisuus, Ponsse-henki ja asiakaslähtöisyys. Tämä toimintaohje sisältää ohjeita velvollisuuksistamme liiketoimintaympäristöämme, työntekijöitämme, liikekumppaneitamme ja yhteiskuntaa kohtaan. Toimintaohjetta täydentävät yksittäiset koko Ponssen kattavat periaatteet ja ohjeet.

Liiketoimintamme perustana ovat korkeat eettiset normit. Uskomme erinomaisen maineemme edistävän menestystämme.

Odotamme työntekijöidemme, liikekumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme toimivan tässä toimintaohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

LAKIEN NOUDATTAMINEN

Noudatamme toiminnassamme aina sen maan lainsäädäntöä ja määräyksiä, jossa toimimme. Kaikki työntekijät ovat velvollisia tiedostamaan työtehtäviinsä vaikuttavat sovellettavat lait ja ollessaan epävarmoja pyytämään neuvoa lakien noudattamisen varmistamiseksi.

Ponsse-konsernin emoyhtiö Ponsse Oyj on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) ja noudattaa Suomessa kulloinkin voimassa olevia osakeyhtiön hallintoon liittyviä lakeja ja määräyksiä. Takaamme, että markkinoille annetut tiedot ovat oikeita ja että ne raportoidaan asiaankuuluvien lakien, pörssin sääntöjen ja listayhtiöiden hallinnointikoodien mukaisesti.

YHTEISKUNTAVASTUU

Kunnioitamme ja noudatamme Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä periaatteita.

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä muita pakkotyön muotoja.

Tuemme yhdistymisvapautta, ja kaikilla työntekijöillä on oikeus olla ammattiliiton jäsen ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin.

Emme syrji työntekijöitämme emmekä työnhakijoita sukupuolen, kansallisuuden, uskonnon, rodun, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntauksen, poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden emmekä yhteiskunnallisen tai etnisen alkuperän perusteella.

Pyrimme luomaan kaikille työntekijöillemme tavoitellun työpaikan, jossa heitä kohdellaan yhtäläisellä kunnioituksella ja arvokkuudella. Lisäksi edistämme yhtäläisten mahdollisuuksien ja monimuotoisuuden kulttuuria. Emme hyväksy minkäänlaista ahdistelua tai työpaikkakiusaamista.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti ja olemme sitoutuneet jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen. Tavoitteemme on estää onnettomuudet ja vähentää terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä työpaikalla.

Odotamme henkilökuntamme kantavan vastuun omasta turvallisuudestaan ja muiden työpaikalla olevien turvallisuudesta.

Kehitämme innovatiivisia tuotteita ja palveluita ja tavoitteemme on minimoida niiden käyttöön liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat riskit tuotekehityksessämme ja laadunvarmistusmenetelmillämme sekä kehittämällä muita sisäisiä prosessejamme ja ohjeitamme.

YMPÄRISTÖ

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja käytäntöjä, jotka suojelevat ja ylläpitävät ympäristöä. Otamme myös ympäristönäkökohdat huomioon tuotekehityksessämme. Pyrimme parantamaan toimintojemme energiatehokkuutta, vähentämään jätteen määrää ja suojelemaan ympäristöä.

Asetamme mahdollisuuksien mukaan, ja jos se on käytännöllistä, etusijalle ekologisesti kestävät toimittajien tuotteet ja palvelut.

REHELLISYYS

Pyrimme olemaan luotettava kumppani liikekumppaneillemme, toimittajillemme ja asiakkaillemme.

Työntekijöidemme ja johtajiemme odotetaan ajavan Ponssen etua ja toimivan vastuullisesti näin toimiessaan. Tilanteita, joissa henkilökohtainen etu voi olla ristiriidassa Ponssen edun kanssa, on vältettävä. Kaikkien liikesuhteiden tulee perustua objektiivisiin perusteisiin.

Olemme sitoutuneet torjumaan korruptiota kaikissa sen muodoissa, kiristäminen ja lahjonta mukaan luettuina. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja emmekä valtuuta tällaisia maksuja saavuttaaksemme tai ylläpitääksemme liiketoimintaa.

Emme tarjoa emmekä vastaanota palveluksia, lahjoja tai etuja, joiden voitaisiin kohtuudella olettaa vaikuttavan päätöksentekoon yrityksessämme tai jotka ylittävät normaalien edustuskulujen rajat.

RAHANPESU

Emme hyväksy, edistä emmekä tue rahanpesua. Harjoitamme liiketoimintaa vain hyvämaineisten osapuolten kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä.

REILU KILPAILU

Edistämme reilua ja rehellistä kilpailua. Noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä markkina-alueeseen katsomatta ja pidättäydymme osallistumasta laittomiin toimiin tai toteuttamasta sellaisia.

YHTIÖN VARAT

Kaikki työntekijät ovat velvollisia pitämään hyvää huolta Ponssen varoista, mukaan luettuina fyysinen omaisuus, taloudelliset varat, aineeton omaisuus ja luottamukselliset tiedot. Työntekijät ovat velvollisia käyttämään varoja vain laillisiin liiketoimintatarkoituksiin ja suojelemaan niitä menetyksiltä tai asiattomalta käytöltä. Varojamme ei saa käyttää laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin.

Suojelemme alihankkijoidemme, toimittajiemme tai asiakkaidemme meille uskomia luottamuksellisia aineistoja ja tietoja.

TOIMEENPANO JA NOUDATTAMINEN

Kaikkien työntekijöiden ja kaikilla johdon tasoilla työskentelevien johtajien on noudatettava tätä toimintaohjetta. Esimiehet vastaavat toimintaohjeen esittelemisestä olemassa oleville ja uusille työntekijöille.

Tämän toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin.

Rohkaisemme työntekijöitämme ilmoittamaan mahdollisista tähän toimintaohjeeseen liittyvistä huolenaiheista tai sen rikkomuksista lähimmälle esimiehelleen, johdolle tai henkilöstöhallinnon edustajalle. Hyvässä tarkoituksessa tällaisista rikkomuksista ilmoittaville henkilöille ei koidu mitään haitallisia työhön liittyviä seuraamuksia.

PÄIVITTÄMINEN

Ponsse Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän eettisen toimintaohjeen 12.12.2016.

Hallitus voi tarkistaa tämän eettisen toimintaohjeen ja päivittää sitä tarvittaessa. Lisäohjeita tämän toimintaohjeen soveltamisesta voidaan antaa erillisissä ohjeissa. Jos kysyttävää ilmenee eettisen toimintaohjeen tulkinnasta tai noudattamisesta, lisätietoja antaa Petri Härkönen.