Uutiset

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019
Takaisin

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

- Liikevaihto oli 464,1 (Q1-Q3/2018 415,9) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 148,3 (Q3/2018 124,8) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 46,6 (Q1-Q3/2018 39,3) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,0 (9,5).

- Q3 liiketulos oli 16,2 (Q3/2018 9,9) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,9 (7,9).

- Tulos ennen veroja oli 45,1 (Q1-Q3/2018 34,3) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 14,1 (16,7) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 1,23 (0,90) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 52,6 (53,2) prosenttia.

- Tilauskanta oli 326,4 (281,6) miljoonaa euroa.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Maailmantalouden epävarmuudet alkoivat näkyä kuluneella neljänneksellä. Tilausvirta palautui normaalille tasolle erittäin kiivaiden vuosineljännesten jälkeen. Euromääräinen tilauskantamme oli katsauskauden lopussa edelleen vahva 326,4 miljoonaa euroa.

Kaarnakuoriaisen aiheuttamat metsätuhot ovat johtaneet puun ylitarjontaan Euroopassa. Tuhot vaikuttavat maailmanlaajuisiin puu- ja sahatavaravirtoihin sekä raakapuun korjuumääriin Euroopan ulkopuolella. Konetoimitusten määrä Keski-Eurooppaan on hetkellisesti kasvussa. Epävarmuuksista huolimatta metsäkonemarkkinat toimivat kokonaisuutena edelleen hyvin.

Vuoden kolmannella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 148,3 (124,8) miljoonaa euroa ja kasvua vertailukauteen nähden oli merkittävästi. Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, mutta vaihtokonemyynti laski jonkin verran vuoden takaiseen verrattuna. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 77,9 (76,6) prosenttia.

Kuluneella neljänneksellä liikevoitto oli 16,2 (9,9) miljoonaa euroa. Iso ero kannattavuudessa ja liikevaihdossa vertailukauteen verrattuna selittyy pitkälti vuoden takaiseen Vieremän tehtaan investointiin ja siihen liittyneeseen tehtaan kapasiteetin suunniteltuun rajoittamiseen. Kolmannen neljänneksen liiketulosprosentti oli 10,9 (7,9). Katsauskauden rahavirta oli 14,1 (16,7) miljoonaa euroa. Vaihtokonevaraston arvo nousi jonkin verran vaihtokonemarkkinan rauhoittuessa samalla kun uuskonetoimitusten määrä oli kasvussa.

Uuden Vieremän tehtaamme valmistusmäärät olivat kuluneen neljänneksen aikana edelleen kasvussa ja pitkä tilauskanta mahdollistaa toistaiseksi tehtaan normaalin toiminnan. Markkinoiden epävarmuuksista johtuen yhtiössä on aloitettu kulujen tehostettu kontrolli ja investointien erittäin tarkka harkinta. Pitkällä aikavälillä metsäteollisuuden positiiviset näkymät ovat muuttumattomat.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 464,1 (415,9) miljoonaa euroa, joka on 11,6 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 77,9 (76,6) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 38,6 (39,3) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,0 (21,2) prosenttia, Venäjä ja Aasia 16,3 (19,5) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 24,7 (19,4) prosenttia sekä muut maat 0,4 (0,6) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 46,6 (39,3) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,0 (9,5) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,7 (19,0) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 67,1 (60,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 41,5 (39,6) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,5 (-5,0) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -0,1 (-4,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 34,5 (25,1) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,23 (0,90) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 416,3 (356,9) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 162,4 (143,8) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 46,2 (43,1) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 35,6 (17,5) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 214,9 (181,7) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 202,0 (172,1) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 89,0 (70,2) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 45 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 108,4 (82,7) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 53,3 (52,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 24,8 (28,9) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 52,6 (53,2) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 14,1 (16,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -21,2 (-23,7) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 508,5 (575,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 326,4 (281,6) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 13,7 (12,4) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 4,6 (3,7) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 21,5 (24,2) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Marko Mattilalle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Marko Mattila raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja 1.10.2019 alkaen),
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja 30.9.2019 saakka).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Patrick Murphy (Irlanti),
Gary Glendinning (Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 758 (1 621) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 747 (1 645) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2019 oli 1 011 290 kappaletta, joka on 3,6 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 29,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,80 euroa osakkeelta ja ylin 31,95 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 28,10 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 786,8 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 3.4.2019.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana.

Investointimme suuntautuvat enenevässä määrin tuotekehitykseen ja tuoteteknologiaan sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden.

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-9/19 1-9/18 1-12/18
LIIKEVAIHTO 464 067 415 884 612 435
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 29 226 8 523 -1 508
Liiketoiminnan muut tuotot 2 107 1 943 2 768
Materiaalit ja palvelut -324 605 -275 244 -395 660
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -67 063 -60 687 -85 289
Poistot -15 623 -11 451 -15 836
Liiketoiminnan muut kulut -41 537 -39 627 -55 193
LIIKETULOS 46 573 39 341 61 717
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 28 -65 -77
Rahoitustuotot ja –kulut -1 500 -4 991 -5 317
TULOS ENNEN VEROJA 45 100 34 285 56 324
Tuloverot -10 597 -9 150 -12 625
TILIKAUDEN TULOS 34 503 25 135 43 699
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 2 469 651 -318
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 36 972 25 786 43 381
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 1,23 0,90 1,56
IFRS IFRS
7-9/19 7-9/18
LIIKEVAIHTO 148 263 124 816
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 483 -3 215
Liiketoiminnan muut tuotot 867 951
Materiaalit ja palvelut -96 661 -78 573
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -19 101 -17 311
Poistot -5 223 -3 915
Liiketoiminnan muut kulut -12 448 -12 883
LIIKETULOS 16 180 9 871
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 81 -67
Rahoitustuotot ja –kulut -1 215 -1 061
TULOS ENNEN VEROJA 15 046 8 744
Tuloverot -3 727 -2 746
TILIKAUDEN TULOS 11 318 5 998
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1 443 -51
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 12 761 5 947
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,40 0,21

KONSERNITASE (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
30.9.19 30.9.18 31.12.18
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 29 695 24 835 26 298
Liikearvo 3 786 3 799 3 800
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 118 187 106 108 108 818
Sijoitukset 98 103 103
Osuudet osakkuusyrityksissä 572 557 545
Pitkäaikaiset saamiset 2 171 816 2 447
Laskennalliset verosaamiset 4 766 3 842 3 242
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 159 275 140 059 145 252
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 162 443 143 807 126 628
Myyntisaamiset 46 177 43 139 43 379
Tuloverosaaminen 237 378 1 423
Muut lyhytaikaiset saamiset 12 543 11 987 11 275
Rahavarat 35 604 17 539 51 105
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 257 005 216 850 233 811
VARAT YHTEENSÄ 416 279 356 909 379 063
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 3 460 2 421 3 462
Muuntoerot 5 496 3 996 3 027
Omat osakkeet -2 -346 0
Kertyneet voittovarat 198 979 168 624 186 667
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 214 933 181 694 200 155
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 48 780 46 779 45 651
Laskennalliset verovelat 1 174 402 1 295
Muut pitkäaikaiset velat 25 85 43
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 49 979 47 266 46 990
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 40 179 23 453 23 920
Varaukset 3 922 5 423 5 418
Tilikauden verovelat 3 423 748  808
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 103 843 98 325 101 773
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 151 367 127 949 131 919
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 416 279 356 909 379 063

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-9/19 1-9/18 1-12/18
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos 34 503 25 135 43 699
Oikaisut:
Rahoitustuotot ja –kulut 1 500 4 991 5 317
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -28 65 77
Poistot 15 623 11 451 15 836
Tuloverot 10 597 9 150 12 625
Muut oikaisut -621 -484 -3 127
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 61 574 50 308 74 427
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -3 220 -2 959 -1 545
Vaihto-omaisuuden muutos -33 300 -23 351 -6 089
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -69 4 722 8 642
Pakollisten varausten muutos -1 496 -346 -351
Saadut korot 222 158 244
Maksetut korot - 428 -446 -770
Muut rahoituserät -829 -1 621 -2 458
Maksetut verot -8 340 -9 745 -12 866
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 14 116 16 719 59 232
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -21 488 -24 246 -32 916
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 244 585 675
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -21 244 -23 661 -32 240
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen -2 0 -93
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 15 556 2 356 1 845
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -450 -450
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut -1 467 88 33
Pitkäaikaisten saamisten muutos 154 358 670
Maksetut osingot -22 400 -20 975 -20 975
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) - 8 159 -18 623 -18 970
Rahavarojen muutos (A+B+C) -15 287 -25 565 8 022
Rahavarat 1.1. 51 105 42 596 42 596
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -215 508 488
Rahavarat 30.9./31.12. 35 604 17 539 51 105

*) Uuden konsolidointiohjelman mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään rahavirtalaskelmaan sisältyvät valuuttakurssivaikutukset siten, että realisoitumattomat valuuttakurssivaikutukset voidaan eliminoida rahavirtalaskelmassa aikaisempaa täsmällisemmin. Aikaisemmin raportoituja rahavirtoja on tämän johdosta oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. Aiemmin raportoitu liiketoiminnan rahavirta oli 2018 vertailukaudella 21,0 miljoonaa euroa ja 2018 tilinpäätöksessä 61,3 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ollut vaikutusta kokonaisrahavirran esittämiseen vaan muutos vaikutti ainoastaan eri rahavirtojen väliseen suhteeseen sekä valuuttakurssivaikutusten esittämiseen rahavarojen muutoksessa.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssi- ja muut rahastot
C = Muuntoerot
D = Omat osakkeet
E = Kertyneet voittovarat
F = Oma pääoma yhteensä
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 7 000 3 462 3 027 0 186 667 200 155
Muuntoerot 2 469 2 469
Katsauskauden tulos 34 503 34 503
Katsauskauden laaja tulos 2 469 34 503 36 972
Osakepalkkio-ohjelma -2 -2
Osingonjako -22 400 -22 400
Omien osakkeiden hankinta -2 -2
Suorat kirjaukset voittovaroihin 210 210
OMA PÄÄOMA 30.9.2019 7 000 3 460 5 496 -2 198 979 214 933
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 7 000 2 452 -183 -346 167 923 176 846
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu *) -29 3 528 -3 525 -26
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 7 000 2 423 3 345 -346 164 398 176 819
Muuntoerot 651 651
Katsauskauden tulos 25 135 25 135
Katsauskauden laaja tulos 651 25 135 25 786
Osingonjako -20 975 -20 975
Muut muutokset -2 66 64
OMA PÄÄOMA 30.9.2018 7 000 2 421 3 996 -346 168 624 181 694

*) Uuden konsolidointijärjestelmän mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään tilikauden 2018 alusta alkaen kaikki oman pääoman kurssierot Muuntoerot –erässä. Aikaisemmin kertyneiden voittovarojen kurssierot on esitetty voittovarojen sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin raportoituihin tunnuslukuihin.

30.9.19 30.9.18 31.12.18
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur) 1 081 1 207 1 342


2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur) 30.9.19 30.9.18 31.12.18
Takaukset muiden puolesta 186 320 1 459
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu 8 329 4 840 7 839
Muut vastuut 81 57 87
YHTEENSÄ 8 596 5 217 9 385


3. VARAUKSET (1 000 eur) Takuuvaraus
1.1.2019 5 418
Lisätyt varaukset 500
Perutut varaukset -1 996
30.9.2019 3 922
TUNNUSLUVUT 30.9.19 30.9.18 31.12.18
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 13,7 12,4 17,5
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 21,5 24,2 32,9
% liikevaihdosta 4,6 5,8 5,4
Henkilöstö keskimäärin 1 758 1 621 1 635
Tilauskanta (Me) 326,4 281,6 294,9
Omavaraisuusaste % 52,6 53,2 54,0
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 1,23 0,90 1,56
Oma pääoma/osake (eur) 7,68 6,49 7,15

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

-----------------------------------------------

Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

--------------------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

--------------------------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä


SAADUT TILAUKSET (Me)
1-9/19 1-9/18 1-12/18
Ponsse-konserni 508,5 575,7 785,7

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa vuositilinpäätöksessä pois lukien 1.1.2019 käyttöönotettua uutta standardia IFRS 16 ”Vuokrasopimukset”.

Uuden IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” standardin seurauksena konserni kirjasi taseeseen ei purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia vuokrasopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta konserni kirjaa taseeseen vain sellaiset vuokrasopimukset, joiden irtisanomisaika on yli 12 kuukautta eivätkä ne sisällä merkittävää purkuehtoa. Katsauskauden lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat 4,3 miljoonaa euroa, jotka sisältyvät konsernitaseen aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet –ryhmään. Vastaavasti konsernitaseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin sisältyy 4,3 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkaa. Katsauskauden tulokseen on kirjattu käyttöoikeusomaisuuserään liittyvää poisto- ja rahoituskulua 1,5 miljoonaa euroa. Rahavirtalaskelman osalta IFRS 16 standardin soveltaminen kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 1,5 meur. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 22. lokakuuta 2019

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Dokumentit